ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Çalışan Adayımız,

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, tarafımıza yaptığınız iş başvurusu değerlendirme sürecinde işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. Kişilerle paylaşabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

 1. Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Veri Kategorisi

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İşlenen Veriler

Kimlik Verisi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayının Başvurduğu Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi,
 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Başvuru ve İşe Alım Süreci Hakkında Çalışan Adayı ile İletişime Geçilmesi,
 • Adınız-Soyad
 • Doğum Tarihi

 

İletişim Verisi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Başvuru ve İşe Alım Süreci Hakkında Çalışan Adayı ile İletişime Geçilmesi,
 • Cep Telefon No
 • E-posta Adresiniz
 • Adres

 

Mesleki Deneyim

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayının Başvurduğu Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi,
 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Özgeçmiş Bilgileri
 • Diploma Bilgileri
 • Sertifikalar
 • Kurslar
 • Bilgisayar ve Uygulama Becerileri
 • Yabancı Dil Yeterliliği,
 • Askerlik Durumu,
 •  Referans Bilgileri (paylaşılması halinde)
 • Başvurunuzda İleteceğiniz İş Başvurunuza ve Mesleki Yeterliliğinize İlişkin Diğer Bilgiler,

 

*Paylaşılması halinde referansa ait ad soyad, çalıştığı şirket, görevi, telefon numarası gibi kişisel verilerle ilgili olarak referansınızın bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

 

Özlük Verisi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayının Başvurduğu Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi,
 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 • Daha Önce Çalışılan İş Yeri Bilgileri,
 • Pozisyon Bilgisi
 • Deneyimler,
 • Çalışma Tarihleri,
 • Ücret Beklentisi
 •  Görüşme Notları,

 

 

Şirketimiz esas olarak yapacağınız başvuruların değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel veriler dışındaki verileri toplamamaktadır. Bu sebeple, Şirketimize yapacağınız başvurular ve göndereceğiniz özgeçmişlerde yukarıda sayılanlar dışında bir kişisel veri ve özellikle de özel nitelikli kişisel veri kategorisine giren (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç bilgisi, dernek/vakıf veya sendika üyeliği, sağlık bilgisi vs.) verileri paylaşmamınız önemle rica ederiz. Başvurunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verilerin dışındaki veriler, tarafımızla paylaşılması halinde derhal imha edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla ilgili kurumlarla paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta ile yapılan başvuruların dijital ortama kaydedilmesi, ilgili kariyer platformunda tarafımızca yayınlanan ilanlarla gönderilen özgeçmişlerin dijital ortama kaydedilmesi ve bizimle paylaşmanız halinde referansınız ile yaptığımız görüşmelerde alınan bilgilerin dijital ortama kaydedilmesi ile elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

Mesleki Deneyim Verisi

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

 

 

 

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 


İş ORTAĞI İRTİBAT KİŞİSİ/ YETKİLİSİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 1. Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Kimlik Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Adınız-Soyadınız,
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Vergi Kimlik Numarası,
 • İmza,
 • İmza Sirküleri,
 • Kimlik Fotokopisi (seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı medeni hali, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, cinsiyet, uyruk, imza, fotoğraf)

 

 

*Kimlik Fotokopisi üzerindeki Kan Grubu ve Din bilgileriniz maskelenmektedir.

 

İletişim Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • E-posta Adresi,
 • Cep Telefonu No,
 • İş Yeri No,
 • İş Yeri Adresi,

Özlük Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi,
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi,

 

İşlem Verisi

 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunun Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fatura ve Makbuz Bilgileriniz,

 

Finans Verileri

 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Veri Sorumlusunun Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi
 • Banka Hesap Bilgileri,

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir;

 

İlgili Kişi

Aktarım Amacı ve Aktarılan Grup

İş Ortağı İrtibat Kişisi/Yetkilisi

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • İş süreçlerinin planlanması amacıyla gerekli hallerde müşterilerimiz ile,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştığımız mali müşavirlik firması ile,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla gerekli hallerde hukuk danışmanlarımız ile,

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları, taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ve gerçekleştirilen toplantılar vasıtasıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

İşlem Verisi

Finans Verisi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 


İŞ ORTAĞI ÇALIŞANI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

 1. Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Kimlik Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ad, Soyad

İletişim Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • E-posta Adresi
 • Cep Telefonu No
 • İş Yeri No
 • İş Yeri Adresi

Özlük Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilmektedir;

 

İlgili Kişi

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

İş Ortağı Çalışanı

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • İş süreçlerinin planlanması amacıyla gerekli hallerde müşterilerimiz ile,
 •  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları ve gerçekleştirilen toplantılar vasıtasıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

 

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 


TEDARİKÇİ İRTİBAT KİŞİSİ/ YETKİLİSİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 1. Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Kimlik Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Adınız-Soyadınız,
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Vergi Kimlik Numarası,
 • İmza,
 • İmza Sirküleri,
 • Kimlik Fotokopisi (seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı medeni hali, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, cinsiyet, uyruk, imza, fotoğraf)

 

 

*Kimlik Fotokopisi üzerindeki Kan Grubu ve Din bilgileriniz maskelenmektedir.

 

İletişim Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi
 •  Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • E-posta Adresi,
 • Cep Telefonu No,
 • İş Yeri No,
 • İş Yeri Adresi,

Özlük Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi,
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi,

 

İşlem Verisi

 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunun Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fatura ve Makbuz Bilgileriniz,

 

Finans Verileri

 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunun Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi
 • Banka Hesap Bilgileri,

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir;

 

İlgili Kişi

Aktarım Amacı ve Aktarılan Grup

Tedarikçi İrtibat Kişisi/Yetkilisi

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • İş süreçlerinin planlanması amacıyla gerekli hallerde müşterilerimiz ile,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştığımız mali müşavirlik firması ile,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla gerekli hallerde hukuk danışmanlarımız ile,

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları, taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ve gerçekleştirilen toplantılar vasıtasıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

İşlem Verisi

Finans Verisi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 


TEDARİKÇİ ÇALIŞANI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

 1. Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Kimlik Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Talep/Şikayet Takibi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ad, Soyad

İletişim Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayet Takibi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • E-posta Adresi
 • Cep Telefonu No
 • İş Yeri No
 • İş Yeri Adresi

Özlük Verisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilmektedir;

 

İlgili Kişi

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Tedarikçi Çalışanı

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • İş süreçlerinin planlanması amacıyla gerekli hallerde müşterilerimiz ile,
 •  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları ve gerçekleştirilen toplantılar vasıtasıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

 

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 


GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ ÇALIŞANI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veyaŞirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

 1. Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Kimlik Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Ad, Soyad

İletişim Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayet takibi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • E-posta Adresi
 • Cep Telefonu No
 • İş Yeri No
 • İş Yeri Adresi

Özlük Verisi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir;

 

İlgili Kişi

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Gerçek Kişi Müşteri Çalışanı

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları ve gerçekleştirdiğimiz toplantılar aracılığıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 


GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ YETKİLİSİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

i.             Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Veri Kategorisi

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İşlenen Veriler

Kimlik Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Adınız-Soyadınız,
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Vergi Kimlik Numarası,
 • İmza,
 • İmza Sirküleri,
 • Kimlik Fotokopisi (seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı medeni hali, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, cinsiyet, uyruk, imza, fotoğraf),

 

 

*Kimlik Fotokopisi üzerindeki Kan Grubu ve Din bilgileriniz maskelenmektedir.

 

İletişim Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayet takibi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • E-posta Adresi,
 • Cep Telefonu No,
 • İş Yeri No,
 • İş Yeri Adresi,

Özlük Verisi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi,
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi,

 

Müşteri İşlem Verisi

 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunun Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fatura ve Makbuz Bilgileriniz,

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine amacıyla aşağıdaki taraflarla paylaşılabilmektedir;

 

İlgili Kişi

Aktarım Amacı ve Aktarılan Grup

Gerçek Kişi Müşteri Yetkilisi

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve/veya danışmanlık hizmeti alınması amacıyla kişisel verilerin hukuk danışmanı ile paylaşılması; 
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştığımız mali müşavirlik firması ile,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları, taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ve gerçekleştirilen toplantılar vasıtasıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

Müşteri İşlem Verisi

Finans Verisi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 


KURUMSAL MÜŞTERİ ÇALIŞANI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

i) Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Kimlik Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Ad, Soyad

İletişim Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayet takibi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • E-posta Adresi
 • Cep Telefonu No
 • İş Yeri No
 • İş Yeri Adresi

Özlük Verisi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir;

 

İlgili Kişi

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kurumsal Müşteri Çalışanı

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları ve gerçekleştirdiğimiz toplantılar aracılığıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 


KURUMSAL MÜŞTERİ İRTİBAT KİŞİSİ/ YETKİLİSİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

i.             Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Kimlik Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Adınız-Soyadınız,
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Vergi Kimlik Numarası,
 • İmza,
 • İmza Sirküleri,
 • Kimlik Fotokopisi (seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı medeni hali, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, cinsiyet, uyruk, imza, fotoğraf),

 

 

*Kimlik Fotokopisi üzerindeki Kan Grubu ve Din bilgileriniz maskelenmektedir.

 

İletişim Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayet takibi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • E-posta Adresi,
 • Cep Telefonu No,
 • İş Yeri No,
 • İş Yeri Adresi,

Özlük Verisi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi,
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi,

 

Müşteri İşlem Verisi

 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunun Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fatura ve Makbuz Bilgileriniz,

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmek amacıyla aşağıdaki taraflarla paylaşılabilmektedir;

 

İlgili Kişi

Aktarım Amacı ve Aktarılan Grup

Kurumsal Müşteri İrtibat Kişisi/Yetkilisi

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve/veya danışmanlık hizmeti alınması amacıyla kişisel verilerin hukuk danışmanı ile paylaşılması,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştığımız mali müşavirlik firması ile,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları, taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ve gerçekleştirilen toplantılar vasıtasıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

Müşteri İşlem Verisi

Finans Verisi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye

 

 


POTANSİYEL MÜŞTERİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili ikincil mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlemekteyiz. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca sizleri kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

VERİ SORUMLUSU

 

Kanun’un 3. maddesi uyarınca C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group” ve/veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatına haiz olup kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya 3. kişilerle paylaşabilecektir.

 

İşbu aydınlatma metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerlidir. Şirket, gerekli durumlarda aydınlatma metni üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni versiyonlarını yayımlayabilir. Yapılacak değişiklikler veya yeni versiyonlar www.wicasa.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte geçerli olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

 1. Kişisel Veri Kategorileri, Verilerinizin İşlenme Amacı ve İşlenen Verileriniz

 

Veri Kategorisi

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İşlenen Veriler

Kimlik Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

 • Adınız-Soyadınız,

 

İletişim Verisi

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayet takibi
 • E-posta Adresi,
 • Cep Telefonu No,
 • İş Yeri No,
 • İş Yeri Adresi,

Özlük Verisi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalıştığı Şirket Bilgisi,
 • Bölüm/Departman/Görev Pozisyon Bilgisi,

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmek amacıyla aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilmektedir;

 

İlgili Kişi

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Potansiyel Müşteri

 • Kişisel verileriniz, görevli kamu kurumları ve şirketleri ile adli makamlara karşı olan belge, bilgi verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kurumlarla,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta barındırma hizmeti alınan tedarikçi firma ile,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, e-posta yazışmaları ve gerçekleştirdiğimiz toplantılar aracılığıyla elde edilmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği aşağıda belirtilmiştir;

 

Kimlik Verisi

İletişim Verisi

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Özlük Verisi

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Veri sahibinin hakları Kanun’un 11. maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen başvuru usulüne uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı;

 

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla yazılı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese bizzat yapabilirsiniz.
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Veri Sorumlusu: C-S Eğitim Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Wicasa Group”)

Adres Bilgileri: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24/12 34726 Kadıköy/ İstanbul/Türkiye